top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

2500$ חבילת התאוששות מהתמכרות

2500$ חבילת התאוששות מהתמכרות

2,500.00$מחיר

חבילת התאוששות מהתמכרות לעד 25 מפגשים של שעה אחת או שווה ערך. 

ללא ערך מזומן, ללא החזרים. ללא ביטול חיוב בחזרה.

יש להשתמש בשירותים בתוך שנה אחת מיום הרכישה.

חבילת התאוששות מהתמכרות לעד 25 מפגשים של שעה אחת או שווה ערך. 

על המשתתף להסכים ברצון להיות חלק פעיל ורצוי מתוכנית הטיפול שלו.

זה כולל מפגשים, פגישות 12 צעדים, שיתוף פעולה עם מערכות רפואיות, פסיכיאטריות, משפטיות וחינוכיות . שירותי חירום כלולים בעת הצורך. הסדרי שירותי תמיכה לאשפוז חולים in  במידת הצורך.

מוצרים דומים