top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

חבילת החלמה מהתמכרות בסך 5000$

חבילת החלמה מהתמכרות בסך 5000$

5,000.00$מחיר

חבילת התאוששות מהתמכרות לעד 50 מפגשים של שעה אחת או שווה ערך. 

ללא ערך מזומן, ללא החזרים. ללא ביטולי חיוב חזרה.

יש להשתמש בשירותים בתוך שנה אחת מיום הרכישה.

על המשתתף להסכים ברצון להיות חלק פעיל וחיובי בתוכנית הטיפול שלו.

זה כולל מפגשים, פגישות 12 צעדים, שיתוף פעולה עם מערכות רפואיות, פסיכיאטריות, משפטיות וחינוכיות . שירותי חירום כלולים בעת הצורך. שירותי תמיכה בהסדרי אשפוז במידת הצורך.

מוצרים דומים